БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 30.00 ЛВ.                                                                                             ПОРЪЧКИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 11:30 до 22:30

Общи условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “СОМБРЕРО БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 205022166, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, р-н Северен, бул. “Дунав” № 5, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на уебсайта sombrero.bg

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование “СОМБРЕРО БЪЛГАРИЯ” ООД
Седалище и адрес на управление България, гр. Пловдив, р-н Северен, бул. “Дунав” № 5
Адрес за кореспонденция България, гр. Пловдив, р-н Северен, бул. “Дунав” № 5
ЕИК 205022166
Телефон  032 336 179, 0882354394
Имейл sombrerobulgaria@gmail.com
Уебсайт  https://sombrero.bg/

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на потребителите Адрес:1000, гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.:02/9330565 факс:02/9884218 гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bgУеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Sombrero.bg e уебсайт, в който при установени правила в тези Общи условия, Потребителите възможност да сключват на договори за производство и доставка на храни и/или напитки, както и следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на уебсайта на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Търговеца договори с обект храните и/или напитките, предлагани от/ в уебсайта.
 4. Да извършват  плащания (включително чрез дебитна и кредитна карта)  във връзка със сключените договори.
 5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на уебсайта.

(2) С цел яснота настоящите общи условия, съдържат често използвани термини, чието значение следва да се приема, както следва:

 1. Уебсайт/сайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 2. Търговец – “СОМБРЕРО БЪЛГАРИЯ” ООД е юридическо лице, което се занимава с производство, търговия и доставка на храни и напитки и/или с ресторантьорска дейност, обозначено на уебсайта Sombrero.bg като Търговец.
 3. Потребител – лице, което използва уебсайта и сключва договори а с “СОМБРЕРО БЪЛГАРИЯ” ООД  чрез извършване на онлайн регистрация в уебсайта или чрез процедурата “Поръчай като гост”
 4. Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Потребителя с посредничеството на куриер. Периодът на доставка зависи от поръчаните стоки и натовареността на Търговеца.
 5. Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Например такива са: собствено име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, данни за местоположение, адрес на интернет протокол (IP).
 6. Потребител – лице с навършени 18 години, което използва които и да е от предоставяните чрез уебсайта Sombrero.bg услуги.
 7. Потребителски акаунт – обособена част в уебсайта на Търговеца, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Sombrero.bg. Достъпът до потребителския акаунт се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 8. Потребителско име – избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Sombrero.bg.
 9. Парола –  избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЦИЯ “ПОРЪЧАЙ КАТО ГОСТ”.

Чл. 4 (1) Потребителят  следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да използва процедурата „Поръчай като гост“, с което се счита, че е приел настоящите общи условия, за да използва уебсайта на “СОМБРЕРО БЪЛГАРИЯ” ООД за сключване на договор за производство и доставка на храни и/или напитки.

(2) С натискане на бутона „Запознах се с общите условия и ги приемам“ при регистрацията на Потребител или непосредствено преди завършване на поръчката, в случай на процедурата „Поръчай като гост“, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща и между него и Търговеца възникват договорни отношения.

(4) При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни.  Потребителят се задължава при промяна да актуализира данните, посочени в регистрацията си в 7 дневен срок от настъпване на тяхната промяна.

(5) Търговецът има право да спре поддържането на регистрация и достъпа до клиентски профил незабавно и без предизвестие. Това право е приложимо единствено ако се установи, че Потребителят предоставя неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея.

(6) В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени при използване опцията “Поръчай като гост”, Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

V. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ТЪРГОВЕЦА

Чл. 5  Потребителите сключват договор за производство и доставка на храни и/или напитки в уебсайта по следната процедура:

 1. Влизане в категорийна страница чрез електронния магазин;
 2. Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя  като страна по договора;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената;
 6. Потвърждение на поръчката.

Чл. 6 (1) След потвърждение на поръчката, Потребителят сключва с Търговеца договор за производство и доставка на храни и/или напитки. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в базата данни на уебсайта.

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за производство и доставка на храни и/или напитки. Търговецът се задължава да организира доставката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

Чл. 7 Съгласно сключения между страните договор Търговецът има следните права:

 1. Да съхранява информационни материали и ресурси за потребителското поведение и историята на поръчките на всеки Потребител на собствен сървър. Изключение от горното е налице  в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Търговеца или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
 2. Да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно стоки, да провежда анкети и други.
 3. По своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира и ограничава временно  или постоянно достъпа на Потребител до уебсайта, който използва същия в нарушение на българското законодателство и настоящите Общи условия.
 4. Да получи цената, обявена на уебсайта, след изпълнение на задължението да достави стоката предмет на договора.
 5. Временно или трайно да преустановява предоставянето на отделни продукти или функционалности, достъпни чрез електронния магазин, без да е необходимо предварително да уведомява за това Потребителите.
 6. Да спре незабавно и без предизвестие изпълнението на договора, ако установи предоставяне на неверни данни за поръчка и доставка на стоките. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

Чл. 8 Съгласно сключения между страните договор Търговецът има следните задължения:

 1. Да съхранява, защитава и използва само по предназначение получените информационни материали или лични данни без да ги предостъпва на трети лице, освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия.
 2. Да  предоставя възможност на Потребителя за отписване от Информационния бюлетин по всяко време.
 3. При сключен договор с потребител да го изпълни, като произведе и доставки поръчаните храни и/или напитки;
 4. Да достави поръчката в посочения при обработването и срок;
 5. Да отстрани несъответствието в най-кратък срок или да обезщетени Потребителя, ако при доставката на храни и/или напитки се установи несъответствие с поръчаното;
 6. При невъзможност за изпълнение на договора, да уведомява Потребителя в разумен срок, считан от момента на изпращане на поръчката за това обстоятелство.

Чл. 9 Съгласно сключения между страните договор Потребителят има следните права:

 1. Да получи поръчаните храни и/или напитки в посочения при обработване на поръчката срок;
 2. Да извършва поръчки чрез създаване на потребителски акаунт регистрация или опцията “Поръчай като гост;
 3. Да разглежда съдържанието, достъпно на уебсайта Sombrero.bg;
 4. Да получава рекламни материали на посочен имейл адрес при предварително дадено съгласие за това;
 5. При несъответствие с поръчаното, да получи доставка на храни и/или напитки в съответствие с поръчаното в най-кратък срок или обезщетение за това;
 6. Да предяви искове за обезщетение при наличие на имуществени или неимуществени вреди, причинени вследствие неизпълнение на договора.

Чл. 10 (1) Съгласно сключения между страните договор Потребителят има следните задължения:

 1. Да заплати цената на стоката чрез един от посочените платежни методи, съгласно настоящите Общи условия;
 2. Да прегледа наличността и качеството на поръчаните стоки в момента на доставката и в случай че те не отговарят на изискванията да уведоми незабавно за това Търговеца;
 3. При наличие на извършена поръчка да приеме стоката, в случай че отговаря на характеристиките посочени към момента на поръчката;
 4. Да актуализира данните, посочени в регистрацията си в 7 дневен срок от настъпване на тяхната промяна;
 5. Да спазва правилата на настоящите Общи условия.

(2) Ако Потребителят не уведоми Търговеца за наличие на недостатъци съгласно чл. 10, ал. 1 т. 3, поръчаното се смята за одобрено като съответстващо на уговореното.

Чл. 11  За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и Закона защита на потребителите.

VII. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА 

Чл. 12 (1)  Потребителят може да плати цената при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

 1. С кредитна или дебитна карта (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY)
 2. Чрез плащане в брой в момента на получаване на стоката от доставчик към Търговец.

(2) Когато е приложимо, цената на доставка ще бъде описана и начислена към избрания от Потребителя метод за онлайн плащане на поръчката и съответната разписка ще бъде изпратена на Потребителя по електронната поща от Търговеца.

(3) При използване на платежен метод – плащане с карта (дебитна или кредитна) не се начисляват допълнителни такси за потребителите.

Чл. 13 За да се възползва от промоционален код за отстъпка, Потребителят въвежда същия в полето затова и автоматично в количката ще се генерира приспадане на цената в съответния процент на въведения промоционален код.

Чл. 14 (1) “СОМБРЕРО БЪЛГАРИЯ” ООД организира доставката на поръчаните храни и/или напитки чрез свой доставчик.

(2) Търговецът уведомява Потребителя за приемане на поръчката със съобщение до посочена от Потребителя електронна поща в потребителския му профил или със съобщение на по телефон. Уведомлението съдържа информация за времето за доставка, съдържанието на поръчката, цената и начина на плащане на поръчаните храни и/или напитки, на техните опаковки и приборите за хранене, както и други данни, касаещи сключения договор.

(3) При висока натовареност, водеща до временно затруднение за доставките за посоченото в района, където се намира адреса за доставка на Потребителя, Търговецът има право да откаже приемането на поръчката, като уведомява своевременно Потребителя, че поръчката му не може да бъде приета.

(4) При поръчка на храни и/или напитки над 30 лв, автоматично в количката ще се генерира приспадане на цената за доставка.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15 (1)  Търговецът в уебсайта Sombrero.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и приложимата регулация на правото на Европейския съюз.

(2) Потребителят се съгласява, че Търговецът в уебсайта Sombrero.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения, докато е налице регистрация на Потребителя в уебсайта на Търговеца, ако Потребителят е избрал при регистрацията си тази опция. Съгласието на Потребителя за получаване на електронни съобщения и бюлетин може да бъде оттеглено по всяко време, следва да бъде изрично обективирано в писмена форма.

(3) Със съгласието си с тези Общи условия, Потребителят се съгласява, че Търговецът в уебсайта-Sombrero.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на уебсайта.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Потребителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

Чл. 16 (1) Във всеки момент, Търговецът в уебсайта Sombrero.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът на уебсайта Sombrero.bg има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, чрез бутон “Забравена парола”.

IX. ОТГОВОРНОСТ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 17 Търговецът носи отговорност за непредаване и неорганизиране на доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен доставчик в определения срок, ако причината за това не се дължи на обективни причини

Чл. 18 Търговецът носи отговорност и се задължава да осигури съответствието с поръчното или да обезщетени Потребителя, ако е налице неточно изпълнение на договора в количествено или качествено отношение.

Чл. 19 (1)  Търговецът не носи отговорност, ако поръчаните храни и/или напитки и не могат да бъде доставени по различни обективни причини. В този случай отговорност на Търговецът е да информира Потребителя за това обстоятелство и да възстанови сумата по банков път, ако е избран този метод на плащане.

(2) Търговецът не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, понесени от Потребителя или други лица при наличие на невъзможност за използването на уебсайта, освен ако не се докаже изключителната вина.

чл.20  (1) Търговецът дължи връщане на получените суми, платени с дебитна или кредитна карта, при наличие на някое от следните условия:

 1. Неизпълнение на доставката в срок до 2 часа, считано от момента на потвърждение на поръчката; 
 2. Неизпълнение на задължението за доставка на заявените ястия или напитки в количествено отношение, в пълно съответствие със заявката на клиента; 

(2) В хипотезата на ал.1, потребителят се свързва по телефон или имейл с Търговеца и го уведомява за наличието на неизпълнение. В срок до 24 часа се извършва проверка от страна на Търговеца и при установяване на съответствие с оплакването от страна на потребителя се дължи връщане на получената сума. 

(3) Получената сума се връща единствено и само чрез същия платежен метод чрез който е извършено плащането. Клиентът няма право да предоставя друга банкова сметка, както и да прехвърля своето вземане на трети лица, без изричното съгласие от страна на Търговеца. 

(4) Получената сума се връща в кратък срок, в съответствие с българското законодателство, но не по-дълъг от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на плащането.

(5) При наличие на неизпълнение на задължението в количествено отношение, Търговецът дължи връщане единствено на сумите, които са заплатени за недоставените ястия, съответно напитки. Не се допуска възможност за  възстановяване на заплатените суми по отношение доставени ястия и/или напитки. 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл. 21 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители.

(2) Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи, което събитие е първо по време:

 1.  след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля

или

 1. след публикуването им на сайта на Търговеца и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля, или
 2. с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Търговеца.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22 Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://sombrero.bg/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 23 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24 (1)  За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Потребителят има право да отнася всички спорове с Търговеца относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на този адрес. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 25 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители, считано от 07.04.2023 г.

0